วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โครงการห้องสมุดเสริมการอ่าน


ห้องสมุดดรุณากาญจนบุรีและชุมนุมห้องสมุดดรุณากาญจนบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการงาน “งานเปิดโลกกิจกรรมห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 เช่น การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแข่งขันมองภาพแล้วคิด กิจกรรม Library Bingo ตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนโดยพระราชพระสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมโต้วาที“อินเตอร์เน็ตเด็ดกว่าหนังสือ”กิจกรรมเปิดงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ของนักเรียนชุมนุมห้องสมุดการแต่งกายตามจินตนาการหมวดหนังสือ การเล่านิทานของนักเรียน ป.1 เรื่องลูกแกะกับหมาป่าโดยบาทหลวงไพศาล   ยอแซฟ   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


[Highlight] พิธีเปิด กิจกรรมเปิดโลก "ห้องสมุด" สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย การแสดงสื่อถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนตระหนักถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรง และตระหนักถึงอันตรายจาการสารเสพติดให้โทษ


กิจกรรมวันสุนทรภู่เชิดชูกวีเอกของโลก


กิจกรรมวันสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยนำการแสดงโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย แต่งกายเป็นละครในคำประพันธ์ของท่านสุนทรภู่ เพื่อเป็นการสดุดีกวีเอกของโลก(ท่านสุนทรภู่) ครูกวีเอกที่มีชื่อเสียงของไทย ซึ่งมากด้วยความรู้ และความสามารถ ในด้านการแต่งคำประพันธ์ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้นำรูปแบบการแต่งคำประพันธ์มาใช้